Секція 14. Сучасні технології в освіті

Голова – проф. Кравець В.О., проректор

Cекретар – проф. Кухаренко В.М.

Тези доповідей

1. Бацуровська І.В., Україна, Миколаїв
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців інженерних спеціальностей

2. Бєлявцева Т.В., Біла Ю.А., Україна, Харків
Інтегративні аспекти взаємодії економіки та інформатики в системі підготовки фахівців економічного профілю

3. Білоусова Л.І., Гризун Л. Е., Україна, Харків
Застосування моделей представлення знань при проектуванні модульної структури навчальних дисциплін у змісті вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань

4. Білоусова Л.І., Обозна М.Ю., Сендеров О.А., Україна, Харків
Жіноча web -сторінка в історії розвитку інформатики.

5. Білоусова Л.І., Рибіна Ю.О., Україна, Харків
Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні школярів основ безпеки життєдіяльності

6. Білоусова Л.І., Сендеров О.А., Шихкерімов О.К., Україна, Харків
Задачи дослідження ступеня ризику банківських інвестицій у шкільній

7. Бугайчук К.Л. , Україна, Харків
П рограмні засоби створення електронних підручників

8. Гайворонська Ю.О., Україна, Харків
Кейс-метод як сучасна технологія навчання.

9. Гнедкова О.А., Лякутин В.В. , Украина, Херсон
П рактическое использование принципов коннективизма в системе дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет»

10. Гончарук В.В., Україна, Харків
Тьюторство в дистанційному навчанні працівників органів внутрішніх справ

11. Горчакова И.А. , Украина, Донецк
Экономико- математическое моделирование: формирование соответствующих компетенций

12. Гугнін В.М., Лимаренко В.В., Україна, Харків
Створення засобів тестування для дистанційного навчання на базі технології flash

13. Гуріна Т.М., Україна, Харків
Використання мультимедійних навчаючих програм з англійської мови для самостійної роботи студентів

14. Дронова В.М., Україна, Харків
Особливості підготовки вчителів до застосування ікт на уроках біології

15. Друзь І.М., Україна, Харків
Формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців інженерного профілю

16. Зембицька М. В., Україна, Тернопіль
Система професійно-особистісних якостей суб ’ єктів процесу наставництва як фактор їх ефективної взаємодії.

17. Калітіна А.І., Україна, Харків
Розробка електронного ресурсу для підготовки школярів до підсумкового оцінювання з інформатики

18. Карпенко Г.М., Україна, Івано - Франківськ
Діалогічне спілкування в освіті як педагогічна проблема

19. Колесникова Л.В., Україна, Харків
Запровадження інноваційних технологій на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики

20. Кондаурова І.О., Україна, Донецьк
Концептуальні засади створення міжуніверситетської мережі трансферу технологій

21. Кухаренко В.М., У країна , Україна, Харків
Аналіз проблем дистанційного навчання

22. Лаптєва М.В., Україна, Харків
Вивчаємо MACROMEDIA FLASH MX

23. Лимаренко В.В., Гугнін В.М., Україна, Харків
Проблеми створення курсів для систем дистанційного навчання на прикладі курсу «Основи РНР»

24. Лопай С.А., Україна, Харків
Дистанційний курс "Основи інформатики" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

25. Мельников А.Ю., Антонова Е.В. , Украина, Краматорск
П роектирование системы для работы с отраслевыми образовательными стандартами

26. Мельников А.Ю., Чмиль Е.В. , Украина, Краматорск
А втоматизированное рабочее место сотрудника заочного отделения колледжа

27. Олефіренко Н.В., Столбов Д.В., Україна, Харків
Досвід країн Європи щодо організації безпечної роботи школярів в мережі Інтернет

28. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Україна, Харків
Інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій діяльності вчителя

29. Пахомова І.М. , Україна, Харьков
З астосування і вплив новітніх інформаціних технологій на підго т овку іноземних громадян у вищій школі У країни

30. Петрук В.А., Україна, Вінниця
Застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні дисциплін вищої математики технічного ВНЗ

31. Пивоварова О.О., Блещунова К.М., Україна, Харків
Оцінка показників загальної фізичної підготовленості юних бадмінтоністів

32. Пономарьова Н.О., Україна, Харків
Інтерактивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів

33. Попова Т.В., Україна, Харків
Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів математики .

34. Рибалко О. В., Україна, Харків
Щодо використання активних методів діяльності та спілкування у курсі «Психологія для старшокласників»

35. Ручинська Н.С ., Україна, Київ
І нтернет-технології у дистанційному навчанні

36. Савченко А.С., Україна, Харків
Підготовка майбутніх вчителів до використання Інтернет ресурсів у професійній діяльності.

37. Савченко М .В. Посисаєв О.Б. Україна, Харків, Росія, Санкт-Петербург
Досвід впровадження елементів дистанційного навчання в практику викладання історії у середній школі

38. Самойленко О.М., Україна, Миколаїв
Використання дистанційних технологій в професійній діяльності учителів

39. Сендеров О. А., Трошин А.В., Ковальов Е.В., Зігура С.С., Україна, Харків
Дистанційне вивчення історії розвитку інформатики в школі

40. Синебрюхов Ю.Б., Україна, Харків
Знакова ситуація у дистанційній освіті

41. Сирих Ю. С., Україна, Донецьк
Етапи розвитку системи виховання емоційної стійкості студентів вищих технічних навчальних закладів

42. Сиротенко Н.Г., Україна, Харків
Самостійна діяльність в дистанційному курсі – система технологій

43. Смульська А. В., Україна, Харків
Акмеологічні технології в освіті

44. Столяревская А.Л. , Украина, Харьков
О бучать играя – о проекте SIMSCHOOL

45. Твердохлєбова Н.Є., Україна, Харків
О собливості створення та використання дистанційного курсу “ Цивільна оборона”

46. Тимченко І. М., Україна, Харків
П ривабливі риси дистанційно го навчання

47. Токар Г. І. , Україна, Харків
Д истанційнй курс « Х олод на службі людини» - досвід проведення навчання

48. Турчин О. В., Україна, Івано-Франківськ
Використання сучасних технологій навчання іноземних мов

49. Шаша І.К., Україна, Харків
Удосконалення методики оцінки економічної ефективності використання сучасних автомобільних тренажерів

50. Шаша Л. І., Україна, Харків
Інноваційні заходи навчання іноземних студентів

Остання зміна: субота 30 Квітень 2011 08:13