Майстер клас “Про забезпечення якості навчання”

Мета — обговорення з кураторами змісту питання інформаційного забезпечення дисципліни, розробка плану формування мети курсу, занять, тестових завдань, питань та рефлексії з використанням таксономії Блума для оцінки якості навчання.

Якість навчання визначається великою кількістю факторів. На майстер класі будуть розглянуті складові забезпечення якості навчання та більш детально вплив змісту дисципліни та таксономії Блума на якість навчання.

Слухачі майстер класу зустрінуться з найкращими випускниками відкритого он-лайн курсу “Куратор змісту”, які навчились збирати, класифікувати, зберігати, оцінювати вірогідність інформації та розповсюджувати її. Планується обговорити методи обробки нової інформації та створення викладачами мережі кураторів змісту.

Таксономія Бенджаміна Блума розроблена у 1956 р. і після модифікації учнями Блума у 2001 р. набула нових рис. Вона дозволяє не тільки формувати мету навчання, але допомагає ранжувати тестові завдання, питання. Застосування таксономії до рефлексії студента та викладача показує рівень засвоєння навчального курсу та кваліфікацію викладача. Планується отримати навички визначення рівня мети, тестових завдань та питань за таксономією Блума.


Мастер класс "Об обеспечении качества обучения"

Цель - обсуждение с кураторами содержания вопроса информационного обеспечения дисциплины, разработка плана формирования цели курса, занятий, тестовых заданий, вопросов и рефлексии с использованием таксономии Блума для оценки качества обучения.

Качество обучения определяется большим количеством факторов. На мастер классе будут рассмотрены составляющие качества обучения и более подробно влияние содержания дисциплины и таксономии Блума на качество обучения.

Слушатели мастер-класса встретятся с лучшими выпускниками открытого он-лайн курса "Куратор содержания", которые научились собирать, классифицировать, хранить, оценивать достоверность информации и распространять ее. Планируется обсудить вопросы обработки новой информации и создание преподавателями сети кураторов содержания.

Таксономия Бенджамина Блума разработана в 1956 году. и после модификации учениками Блума в 2001г. приобрела новые черты. Она позволяет не только формировать цели обучения, но помогает ранжировать тестовые задания, вопросы. Применение таксономии к рефлексии студента и преподавателя показывает уровень усвоения учебного курса и квалификацию преподавателя. Планируется получить навыки определения уровня цели, тестовых заданий и вопросов по таксономии Блума.

Остання зміна: вівторок 20 Жовтень 2015 08:58