Шановні колеги!

Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» запрошує Вас до навчання у відкритому дистанційному курсі «Практикум тьютора» (108 годин, 7 тижнів), який починається 2 листопада 2015 р.

Мета та завдання курсу:

 • підготовка конкретного дистанційного курсу до навчального процесу;
 • відбір додаткового теоретичного матеріалу для курсу та його структурування;
 • проектування системи контролю, розрахунку рейтингу слухачів дистанційного курсу;
 • відбір та проектування активних методів навчання з використанням хмарних технологій, формування мотивації слухачів та ін.;
 • перепроектування дистанційного навчального процесу для змішаного навчання;
 • розвиток методичного супроводу дистанційного навчання.

Програма курсу

Модуль 1. Дистанційний курс. Тьютор.

Модуль 2. Планування та рейтингова оцінка діяльності студентів

Модуль 3. Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу

Модуль 4. Організація та проведення дискусій

Модуль 5. Організація роботи малих груп

Модуль 6. Інструменти для навчання

Модуль 7. Якість та оцінювання навчання

Слухач повинен мати дистанційний курс, який може бути розміщений на будь-якому сайті.

Навчання у курсі безкоштовне.

Мова спілкування – українська та російська.

Керівники системи підвищення кваліфікації можуть приєднатися до відкритого курсу з своїми слухачами окремою групою. Керівник отримає відповідний доступ до курсу для керування та зворотного зв’язку з колегами.

Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари.

Ознайомчий вебінар відбудеться 29 жовтня 2015 р., адресу входу до вебінару див. на сайті http://dl.kharkiv.edu/

Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету http://goo.gl/forms/fUVufL3T88

Для отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) необхідно заключити угоду та відшкодувати вартість навчання (550 грн. за слухача).

Автор та тьютор курсу науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Кухаренко В.М.

Уважаемые коллеги!

Проблемная лаборатория дистанционного обучения (ПЛДО) НТУ «ХПИ» приглашает Вас к обучению в открытом дистанционном курсе «Практикум тьютора» (108 часов, 7 недель), который начинается 2 ноября 2015 г.

Цель и задачи курса:

 • подготовка конкретного дистанционного курса к учебному процессу;
 • отбор дополнительного теоретического материала для курса и его структурирование;
 • проектирование системы контроля, расчет рейтинга слушателей дистанционного курса;
 • отбор и проектирование активных методов обучения с использованием облачных технологий, формирования мотивации слушателей и др.;
 • перепроектирование дистанционного учебного процесса для смешанного обучения;
 • развитие методического сопровождения дистанционного обучения.

Программа курса

Модуль 1. Дистанционный курс. Тьютор.

Модуль 2. Планирование и рейтинговая оценка деятельности студентов

Модуль 3. Подготовка инструкций и информационных материалов к курсу

Модуль 4. Организация и проведение дискуссий

Модуль 5. Организация работы малых групп

Модуль 6. Инструменты для обучения

Модуль 7. Качество и оценка обучения

Слушатель должен иметь дистанционный курс, который может быть размещен на любом сайте.

Обучение в курсе бесплатное.

Язык общения - украинский и русский.

Руководители системы повышения квалификации могут присоединиться к открытому курсу со своими слушателями отдельной группой. Руководитель получит соответствующий доступ к курсу для управления и обратной связи с коллегами.

Для участников курса будут проводиться еженедельные вебинары.

Ознакомительный вебинар состоится 29 октября 2015, адрес входа в вебинар см. на сайте http://dl.kharkiv.edu/

Для участия в дистанционном курсе необходимо заполнить анкету http://goo.gl/forms/fUVufL3T88

Для получения свидетельства о повышении квалификации Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) необходимо заключить соглашение и возместить стоимость обучения (550 грн. за слушателя).

Автор и тьютор курса научный руководитель ПЛДО Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Кухаренко В.Н.

Остання зміна: понеділок 26 Жовтень 2015 12:09