Запрошуємо на пілотний дистанційний курс «Експертиза дистанційного курсу»
Початок курсу – 18 травня 2015 р

Експертиза дистанційних курсів – це один з кроків до забезпечення якості дистанційного навчання, пошук нових ефективних методів навчання, талановитих розробників дистанційних курсів і організаторів навчального процесу, у тому числі, змішаного.

Експертиза передбачає визначення мети і завдань, формування експертних груп, оцінку компетентності експертів, вибір методів проведення експертного опитування, складання анкет для опитування, проведення опитування експертів, обробку отриманих даних.

Предметом експертизи є оцінка якості навчальної програми. Критерій - стандарт якості, на підставі якого проводиться оцінка, визначення або класифікація складових дистанційного навчання, мірило оцінки. Критерії визначаються відповідно до принципів та цілей конкретної експертизи. Існують різні підходи визначення критеріїв експертизи.

Експертний висновок являє собою документ, в якому мають бути максимально повно розкриті характер об'єктів, використана критеріальна база і техніка.

Основна ідея дистанційного курсу «Експертиза дистанційного курсу» - підготувати експертів до аналізу дистанційних курсів та проаналізувати критерії оцінки його якості. Результати такого аналізу можуть бути корисні для корпоративного навчання, де практично кожен курс унікальний і вимагає експертизи зовнішніми експертами.

Основним змістом курсу «Експертиза дистанційного курсу» є аналіз дистанційного курсу, його відповідність технічним завданням і формування критеріїв оцінювання. Найбільш складним буде формування критеріїв змішаних курсів внаслідок великої кількості можливих варіантів і зв'язків з попередніми змішаними курсами. Одним з важливих завдань курсу буде формування вимог до експерта дистанційного курсу, визначення і формування базових навичок застосування інформаційних технологій.

Цільова аудиторія: розробники дистанційних курсів, адміністратори системи дистанційного навчання

Программа курсу розрахована на 6 тижнів:
1. Експерт дистанційного курсу
2. Якість дистанційного курсу
3. Аналіз проекту. Цілепокладання у курсі
4. Інформаційний блок курсу
5. Діяльність студента в курсі, оцінювання, рейтинг
6. Мотивація. Соціальні сервіси. Звіт експерта.

Участь у курсі безкоштовна
Кількість учасників обмежена.
Для участі у курсі необхідно заповнити анкету.

Автор та тьютор курс керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ», професор Кухаренко Володимир Миколайович
______________________________________________________________
Приглашаем на пилотный дистанционный курс «Экспертиза дистанционного курса»
Начало курса - 18 мая 2015 г.

Экспертиза дистанционных курсов - это один из шагов к обеспечению качества дистанционного обучения, поиск новых эффективных методов обучения, талантливых разработчиков дистанционных курсов и организаторов учебного процесса, включая, смешанного.

Экспертиза предусматривает определение целей и задач, формирование экспертных групп, оценку компетентности экспертов, выбор методов проведения экспертного опроса, составление анкет для опроса, проведение опроса экспертов, обработка полученных данных.

Предметом экспертизы является оценка качества учебной программы. Критерий - стандарт качества, на основании которого производится оценка, определение или классификация составляющих дистанционного обучения, мерило оценки. Критерии определяются в соответствии с принципами и целями конкретной экспертизы. Существуют различные подходы определения критериев экспертизы.

Экспертное заключение представляет собой документ, в котором должны быть максимально полно раскрыты характер объектов, использованная исходная база и техника.

Основная идея дистанционного курса «Экспертиза дистанционного курса» - подготовить экспертов к анализу дистанционных курсов и проанализировать критерии оценки качества дистанционного курса. Результаты такого анализа могут быть полезны для корпоративного обучения, где практически каждый курс уникален и требует экспертизы внешними экспертами.

Основным содержанием курса «Экспертиза дистанционного курса» является анализ дистанционного курса, его соответствие техническому заданию и формирования критериев оценки. Наиболее сложным будет формирование критериев смешанных курсов вследствие большого количества возможных вариантов и связей с предыдущими смешанными курсами. Одной из важных задач курса будет формирование требований к эксперту дистанционного курса, определение и формирование базовых навыков применения информационных технологий.

Целевая аудитория: разработчики дистанционных курсов, администраторы системы дистанционного обучения

Программа курса рассчитана на 6 недель:
1. Эксперт дистанционного курса
2. Качество дистанционного курса
3. Анализ проекта. Целеполагание в курсе
4. Информационный блок курса
5. Деятельность студента в курсе, оценки, рейтинг
6. Мотивация. Социальные сервисы. Отчет эксперта.

Участие в курсе бесплатное
Количество участников ограничено.
Для участия в курсе необходимо заполнить анкету.

Остання зміна: середа 29 Квітень 2015 11:34