Шановні колеги!

Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» запрошує Вас до навчання у відкритому дистанційному курсі «Технології розроблення дистанційного курсу
та змішане навчання» (108 годин, 10 тижнів). Початок занять 16 березня 2015 р.

Мета: навчитися створювати дистанційні курси та проводити дистанційний
та змішаний навчальний процес.

Програма курсу
Заняття 1 Система проектування навчання
Заняття 2. Визначення цілей курсу
Заняття 3.
Теорії навчання
Заняття 4. Проектування змісту
Заняття 5. Оформлення тексту
Заняття 6. Дизайн тексту
Заняття 7. Якість дистанційного навчання
Заняття 8. Тестування
Заняття 9. Спілкування у дистанційному навчанні
Заняття 10 Оцінювання

Дистанційний курс можна створювати на сайті ПЛДН НТУ «ХПІ», або на сайті свого університету чи організації (за домовленістю).

Навчання у курсі безкоштовне.
Мова спілкування – українська та російська.


Керівники системи підвищення кваліфікації можуть приєднатися до відкритого курсу з своїми слухачами окремою групою. Керівник отримає відповідний доступ до курсу для керування та зворотного зв’язку з колегами.

Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари. Посилання будуть розміщуватись на сайті курсу.

Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету
http://dl.kharkiv.edu/mod/resource/view.php?id=17089


та перейти за посиланням http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/url/view.php?id=2013 на самореєстрацію. Якщо Ви вже зареєстровані на цьому сайті, реєстрація не потрібна.

Для отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) необхідно заключити угоду та відшкодувати вартість навчання (550 грн. за слухача).

Автор та тьютор курсу науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тьютори курсу – провідні фахівці ПЛДН: Сиротенко Н.Г., Токар Г.І., Рибалко О.В., Савченко М.В.

__________________________________

Уважаемые коллеги!

Проблемная лаборатория дистанционного обучения НТУ «ХПИ» приглашает Вас к обучению в открытом дистанционном курсе «Технологии разработки дистанционного курса и смешанное обучение» (108 часов, 10 недель). Начало занятий 16 марта 2015 г.

Цель: научиться создавать дистанционные курсы и проводить дистанционный и смешанный учебный процесс.

Программа курса
Занятие 1 Система проектирования обучения
Занятия 2 Определение целей курса
Занятие 3 Теории обучения
Занятие 4 Проектирование содержания
Занятия 5 Оформление текста
Занятия 6 Дизайн текста
Занятия 7 Качество дистанционного обучения
Занятия 8 Тестирование
Занятия 9 Общение в дистанционном обучении
Занятие 10 Оценка

Дистанционный курс можно создавать на сайте ПЛДН НТУ «ХПИ», или на сайте своего университета или организации (по договоренности).

Обучение в курсе бесплатное.
Язык общения – русский, украинский


Руководители системы повышения квалификации могут присоединиться к открытому курсу со своими слушателями отдельной группой. Руководитель получит соответствующий доступ к курсу для управления и обратной связи с коллегами.

Для участников курса будут проводиться еженедельные вебинары. Ссылки будут размещаться на сайте курса.

Для участия в дистанционном курсе необходимо заполнить анкету
http://dl.kharkiv.edu/mod/resource/view.php?id=17089

и перейти по ссылке http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/url/view.php?id=2013 на саморегистрацию. Если Вы уже зарегистрированы на этом сайте, регистрация не нужна.

Для получения свидетельства о повышении квалификации Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) необходимо заключить договор и возместить стоимость обучения (550 грн. за слушателя).

Автор и тьютор курса научный руководитель Проблемной лаборатории дистанционного обучения (ПЛДО) Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тьютори курса – ведущие специалисты ПЛДО: Сиротенко Н.Г., Токарь А.И., Рибалко Е.В., Савченко Н.В.

Остання зміна: понеділок 9 Березень 2015 08:12