МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
ЦЕНТР СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НТУ «ХПІ»
МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ НТУ «ХПІ»

 ХІІ МІЖНАРОДНА ШКОЛА-СЕМІНАР «СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»


12-14 лютого 2014 року Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить ХІІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості.
Під час роботи школи-семінару викладачі  знайомляться з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, що використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимоги до неї; обмінюються  власним досвідом щодо шляхів подолання проблем упровадження інновацій у навчальний процес.
 Школа проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керують провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».


У  ПРОГРАМІ  ЗАПЛАНОВАНО

Педагогічні майстерні

 • Куратор змісту – майстер новин мережі
 • Особистісно орієнтована освітня технологія «Пробудження волі»
 • Колективні форми освіти
 • Комплексні інноваційні проекти як фактори забезпечення технічної творчості студентів
 • Інформаційно-комунікаційні технології в курсі фізики в технічному університеті
 • Досвід використання навчального проектування при підготовці  спеціалістів гуманітарного напрямку
 • Технологія самоархівування наукових публікацій

Майстер-класи

 • Культура педагогічної діяльності
 • Філософія педагогічного спілкування
 • Як ефективно «вбудувати» досвід практиків у навчальний процес
 • Застосування соціальних медіа у навчанні у вищій школі (україно-американські паралелі)
 • Активне соціально-психологічне навчання (АСПН) у вищій   школі   

Тренінг педагогічної майстерності

 • Тренінг професійних комунікацій педагогічної практики

Презентація

 • Екологічне виховання студентів у вищому технічному навчальному закладі
  ___________________

Пленарне засідання – 12 лютого 2014 р. о 10 годині. 1 аудиторія Електрокорпусу. Робота школи-семінару за розкладом.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПІ». Ректорський корпус, к. 3, методичний відділ.
Телефони: 707-62-78; 707-61-74; 22-19                 E-mail metodot@mail.ru
 _____________________

? Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» до 10.02.2014 р. (із зазначенням майстерень та кількості учасників).


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ НАПН УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯНАПН УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ НАПН УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «УНИВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ» НАПН УКРАИНЫ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НТУ «ХПИ»
МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НТУ «ХПИ»

 ХІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР
«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

12-14 февраль 2014 года Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» проводит ХІІ Международную школу-семинар «Современные педагогические технологии в образовании».

Цель школы-семинара – повышение педагогического мастерства научно-педагогических работников путем их ознакомления и обучения современным технологиям педагогического процесса, а также обмена опытом относительно новых подходов к воспитанию и развитию личности.
Во время работы школы-семинара преподаватели знакомятся с  опытом применения современных педагогических технологий в образовании, которыеиспользуются в НТУ «ХПИ», а также собщейструктурой профессиональной деятельности педагога высшей школы и современными требованиями к ней; обмениваются собственным опытом относительно путей преодоления проблем внедрения инноваций в учебный процесс.
Школа проводится в форме педагогических мастерскихпо направлениям, мастер-классов, деловых игр, тренингов, дискуссий, демонстраций, презентаций, направленных на формирование, развитие и усовершенствование личностных профессиональных компетентностей (организаторских, творческих, лидерских, коммуникативных и т. д.), повышение эффективности профессиональной деятельности в сфере образования. Работой мастерских руководят ведущие преподаватели и специалисты НТУ «ХПИ».


В  ПРОГРАММЕ  ЗАПЛАНИРОВАНО

 • Педагогические мастерские
 • Куратор содержания – мастер новостей сети
 • Личностно ориентированная образовательная технология «Пробуждение воли»
 • Коллективные формы образования
 • Комплексные инновационные проекты как факторы обеспечения технического творчества студентов
 • Информационно-коммуникационные технологии в курсе физики в техни-ческом университете
 • Опыт использованияучебного проектирования при подготовке специалистов гуманитарного направления
 • Технология самоархивирования научных публикаций

Мастер-классы

 • Культура педагогической деятельности
 • Философия педагогического общения
 • Как эффективно «встроить» опыт практиков в учебный процесс
 • Применение социальных медиа в обучении в высшей школе (украино-американские параллели)
 • Активное социально-психологическое обучение (АСПО) в высшей школе

Тренинг педагогического мастерства

 • Тренинг профессиональных коммуникаций педагогической практики

Презентация

 • Экологическое воспитание студентов в высшем техническом учебном за-ведении
  _____________

Пленарное заседание – 12 февраля  2014 г. в 10 часов. 1 аудитория Электрокорпуса. Работа школы-семинара по расписанию.


АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПИ». Ректорский корпус, к. 3, методический отдел.
Телефоны: 707-62-78; 707-61-74E-mailmetodot@mail.ru

______________________
Запись проводится в методическом отделе НТУ «ХПИ»  до 10.02.2014 г. (с указанием мастерской и количества участников) 

 

Остання зміна: вівторок 14 Січень 2014 10:49