МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

« УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

ЦЕНТР СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НТУ «ХПІ»

МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ НТУ «ХПІ»

проводять

ХІ МІЖНАРОДНУ ШКОЛУ-СЕМІНАР

«СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

30 січня – 1 лютого 2013 року Національний технічний університет «ХПІ» проводить ХІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання й розвитку особистості.

Під час роботи школи-семінару викладачі обмінюються досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, знайомляться з основними поняттями професійної культури педагога, її змістом і значенням у забезпеченні ефективності педагогічної діяльності.

Школа проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, роботою яких керують провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».

У ПРОГРАМІ ЗАПЛАНОВАНО

Педагогічні майстерні:

 • Сучасне проектування дистанційного курсу.
 • О собистісно орієнтована освітня технологія «Пробудження волі».
 • Колективні форми освіти.
 • Використання сучасних інноваційних технологій при підготовці спеціалістів гуманітарного напрямку.
 • Моніторинг навчальної діяльності студентів із фізики як шлях підвищення якості освіти.
 • Технології представлення наукових публікацій у періодичних виданнях та світових інформаційних ресурсах.

Майстер-класи:

 • Професійна культура педагога.
 • Розвиток компетенцій студентів старших курсів через участь у проектних студіях.
 • Університет 2.0: перспективи, можливості, проблеми і труднощі .
 • Інноваційний підхід до створення підручників із фахових навчальних дисциплін.

Тренінги педагогічної майстерності:

 • Проблема мотивації навчальної діяльності студента у психології успіху.
 • Методи активного соціально-психологічного навчання. Складові рольової гри.

Презентації:

 • Виробнича практика як складова частина навчального процесу для підвищення рівня професійної підготовки фахівців.
 • Методика циклічного тестування як інструмент кор и гування рівня засвоєння навчального матеріалу

____________

Участь у тренінгах – за попереднім записом. Кількість учасників обмежена.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

61002, м . Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПІ». Ректорський корпус, к. 3, методичний відділ. Телефони: 707-62-78; 707-61-74; 22-19. E-mail metodot@mail.ru

Повна інформація про школу-семінар на сайті НТУ «ХПІ» kpi.kharkov.ua

__________________________________________

Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» до 28.01.2013 р. (із зазначенням майстерень та кількості учасників).

Пленарне засідання 30 січня 2013 р. о 10 годині. 12 ауд. Ректорського корпусу. Робота школи-семінару за розкладом.

Участь у школі–семінарі безкоштов

_______________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ НАПН УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

НАПН УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ НАПН УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«УНИВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ» НАПН УКРАИНЫ

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НТУ «ХПИ»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НТУ «ХПИ»

проводят

ХІ МЕЖДУНАРОДНУЮ ШКОЛУ-СЕМИНАР

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ОБРАЗОВАНИИ»

30 января – 1 февраля 2013 года Национальный технический университет «ХПИ» проводит ХІ Международную школу-семинар «Современные педагогические технологии в образовании».

Цель школы-семинара – повышение педагогического мастерства научно-педагогических работников путем их ознакомления и обучения современной технологии педагогического процесса, а также обмена опытом относительно новых подходов к воспитанию и развитию личности.

Во время работы школы-семинара преподаватели обмениваются опытом применения современной педагогической технологии в образовании, знакомятся с основными понятиями профессиональной культуры педагога, ее содержанием и значением в обеспечении эффективности педагогической деятельности.

Школа проводится в форме педагогических мастерских по направлениям, мастер-классов, деловых игр, тренингов, дискуссий, демонстраций, презентаций, работой которых руководят ведущие преподаватели и специалисты НТУ «ХПИ».

В ПРОГРАММЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ

Педагогические мастерские:

 • Современное проектирование дистанционного курса.
 • Личностно ориентированная образовательная технология «Пробуждение воли».
 • Коллективные формы образования.
 • Использование современных инновационных технологий при подготовке специалистов гуманитарного направления.
 • Мониторинг учебной деятельности студентов по физике как путь повышения качества образования.
 • Технологии представления научных публикаций в периодических изданиях и мировых информационных ресурсах.

Мастер-классы:

 • Профессиональная культура педагога.
 • Развитие компетенций студентов старших курсов через участие в проектных студиях.
 • Университет 2.0: перспективы, возможности, проблемы и трудности.
 • Инновационный подход к созданию учебников по профессиональным учебным дисциплинам.

Тренинги педагогического мастерства:

 • Проблема мотивации учебной деятельности студента в психологии успеха.
 • Методы активного социально-психологического обучения. Составляющие ролевой игры.

Презентации:

 • Производственная практика как составная часть учебного процесса для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов.
 • Методика циклического тестирования как инструмент корригирования уровня усвоения учебного материала.

_____________________

Участие в тренингах – за предыдущей записью. Количество участников ограничено.

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПИ». Ректорский корпус, к. 3, методический отдел. Телефоны: 707-62-78; 707-61-74; 22-19. E-mail metodot@mail.ru

Полная информация о школе-семинаре на сайте НТУ «ХПИ» kpi.kharkov.ua

__________________________________________

Запись проводится в методическом отделе НТУ «ХПИ» до 28.01.2013 г. (с указанием мастерской и количества участников).

Пленарное заседание – 30 января 2013 г. в 10 часов. 12 ауд. Ректорского корпуса. Работа школы-семинара по расписанию.

Участие в школе–семинаре бесплатно.

Остання зміна: понеділок 24 Грудень 2012 06:57