ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

31 січня – 2 лютого 20 12 року Національний технічний університет «ХПІ» проводить Х Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Школа-семінар присвячується актуальним підходам до методики навчання, виховання та розвитку особистості. Під час роботи школи-семінару викладачі обмінюються досвідом методики застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, урахування психологічних особливостей аудиторії та сучасних способів організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Школа проводиться у формі ділових ігор, тренінгів, дискусій, установчих лекцій, майстерень за напрямками, презентацій.

ПЕДАГОГІЧНІ МАЙСТЕРНІ

 • О собистісно орієнтована освітня технологія « Пробудження волі » (керівники — проф. Зубар Галина Петрівна, пров. н. с. Топтигін Олександр Львович).

Вперше у межах вищої школи здійснена реалізація положень одного з найважливіших імпульсів людинознавства – антропософії, окремих засад вальдорфської (Штайнер) педагогіки, визнаної ЮНЕСКО педагогікою ХХІ сторіччя, та сучасного освітянського європейського руху «Оновлення освіти дорослих» (« New Adult Learning Movement »). Завдяки цьому створена нова оригінальна освітня технологія, яка сприяє: розвитку творчого потенціалу особистості; вихованню випереджаючого творчого мислення; самостійного судження; вдосконаленню діяльності засвоєння навчального матеріалу. Визначною особливістю технології є звертання до цілісної структури індивідуальності та пробудження її волі до навчання і розвитку. Робота майстерні передбачає теоретичні, практичні заняття та тренінги, що спрямовані на подолання внутрішніх бар’єрів навчання, активізації не тільки інтелектуальної, але й емоційно-вольової сфери особистості, гармонічну організацію освітнього простору для перетворення знань і досвіду в творчі здібності.

 • Розвиток творчих здібностей студентів технічних вузів (керівник — професор Горілий Олексій Васильович).

Робота майстерні призначається обміну досвідом розвитку креативних здібностей студентів вищого технічного закладу. НТУ «ХПІ» пропонує учасникам ознайомитися з організацією робіт за такими напрямками: інноваційна діяльність студентів у міждисциплінарному (міжфакультетному) міжкурсовому форматі, креативна складова навчального проектування в ігровому режимі. Передбачаються доповіді-презентації за вказаними напрямками, демонстрація кінофільму з ігрового проектування, проведення навчального ігрового заняття з учасниками школи-семінару, доповіді та обмін досвідом.

 • Освіта та технології дистанційного навчання у ХХІ столітті (керівник — проф. Кухаренко Володимир Миколайович).

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується бурхливим змінами технологій (і інформаційних, зокрема). Це вимагає змін в усіх сферах діяльності людини і, в першу чергу, в освіті. Дослідження в галузі освіти показують, що в найближчі роки повинні відбутися кардинальні зміни в системі освіти багатьох країн. Школа-семінар є продовженням першої частини відкритого дистанційного курсу «Дистанційне навчання від А до Я» (http://elaz.wikispaces.com), на якій передбачається узагальнити отримані в ході навчання результати.

 • Комп’ютерний практикум з фізики. П едагогічний пошук та перспективи (керівники – проф. Мамалуй Андрій Олександрович, доц. Синельник Ірина Василівна).

Протягом багатьох років на кафедрі загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» виконуються дослідження особливостей навчання в умовах інформатизації та комп’ютеризації усіх галузей професійної діяльності. Одним із результатів є створення та впровадження в навчальний процес комп’ютерного практикуму з фізики, що розширює можливості лабораторного фізичного практикуму і забезпечує його відповідність сучасним освітнім стандартам. Вивчення ефективності використання комп’ютерних технологій в навчанні фізиці сучасного інженера дозволило розробити методику проведення занять і організації навчального процесу на основі нових інформаційних технологій. Робота майстерні передбачає презентацію комп’ютерного лабораторного практикуму з фізики, демонстрацію методики проведення лабораторного заняття в комп’ютерному практикумі, практичну роботу учасників із виконання лабораторних робіт з комп’ютерного моделювання, обговорення перспектив використання програмного забезпечення для самостійної роботи студентів та в лекційному демонструванні.

 • Досвід практичного застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій при проведенні лекційних занять з фахових дисциплін ( керівник – проф. Клименко Борис Володимирович ).

Розглядаються результати шестирічного досвіду системного застосування інформаційно-комп’ютерних та мультимедійних технологій (розробка електрон­них конспектів, лекційних презентацій у форматі РРT, роздавального матеріалу в PDF форматі, виготовлення ілюстрацій, вбудовування відео кліпів у файли презентацій, розробка засобів тестування тощо), які дозволяють суттєво інтенсифікувати навчальний процес при проведенні лекційних занять. Значна увага приділяється способам формування у студентів комунікативних навиків стосовно застосування міжнародно визнаної електротехнічної термінології.

 • Інституційні репозитарії України та світу. Інституційний репозитарій НТУ «ХПІ»: організаційний та правовий аспекти, методика самоархівування наукових публікацій ( керівник – директор НТБ Семененко Лариса Петрівна)

Учасники будуть ознайомлені з системою інформаційного забезпечення користувачів НТБ НТУ «ХПІ», рухом «Відкритого Доступу» в Україні та світі, ресурсами провідних репозитаріїв, організаційними і правовими аспектами та методикою самоархівування наукових публікацій в Інституційному репозитарії НТУ «ХПІ». Детально будуть подані вимоги до публікацій та умови розміщення результатів наукових досліджень у зарубіжних рейтингових журналах, методика реферування наукових публікацій. Учасники школи-семінару зможуть ознайомитися з книжковими виставками нових видань, отримати списки видань з питань організації та методики наукових досліджень та з педагогічних технологій.

МАЙСТЕР-КЛАСИ

 • Проектні студії у навчальному процесі як спосіб розвитку практичних навиків студентів (керівники – доц. Решетняк Олена Володимирівна, к.т.н. Тарелін Андрій Анатолійович).

Привнесення реальних проектів на замовлення організацій у навчальний процес – не лише спосіб підвищити зацікавленість студентів у навчанні, але й метод розвитку таких важливих навиків, як робота в команді, ефективні комунікації, управління проектами. Тренери два роки успішно співробітничають у рамках Проектної студії за оцінкою інноваційних проектів для студентів-магістрів (за спеціальністю Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). Учасники дістануть можливість познайомитися з технологією організації навчання у форматі проектних студій; розглянути ключові компоненти такого курсу, проаналізувати чинники успіху і можливі складнощі, а також у малих групах пройти через перші кроки планування подібного курсу.

 • Професійна культура педагога (керівник — проф. Пономарьов Олександр Семенович).

Метою майстер-класу є поглиблення знайомства викладачів вищої школи с основними поняттями професійної культури педагога, її змістом і значенням у забезпеченні ефективності педагогічної діяльності. Форма проведення – діалогова, с активним обговоренням учасниками проблем педагогічної культури та її місця в загальній системі професійної діяльності викладача, його педагогічної майстерності і професійної компетентності. Зміст: культурна парадигма вищої освіти. Сутність і роль професійної культури педагога і її структура. Культура в системі цінностей педагога вищої школи і його духовного світу. Моральнісні аспекти професійної культури. Шляхи і засоби формування і розвитку педагогічної культури і педагогічного впливу на формування загальної і професійної культури студентів.

ТРЕНІНГИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 • Проблема мотивації навчальної діяльності студента у психології успіху. Актуальність теми пов’язана з проблемами мотивації навчальної діяльності студентів у вищій школі. Регуляція ефективності навчальної діяльності забезпечується як «жорсткими» регулятивними ланками (інтелект, психофізіологічні властивості індивіду), так і «гнучкими» ланками – конгетивними стилями, каузальними атрибуціями, мотивацією, які й є мішенями розвивального психолого-педагогічного впливу. Структура мотивації навчальної діяльності студентів сформована за час навчання у вузі стає стержневим витвором особистості майбутнього фахівця, що робить розвиток навчальних мотивів невід’ємною складовою виховання особистості студента (керівник — ст. викл. Лісєная Алла Михайлівна).
 • Методи активного соціально-психологічного навчання. Професійно-рольовий тренінг. Проектування ділових ігор. Розглядаються практичні питання створення ділових ігор для старшокурсників за алгоритмом; критичний інцидент професійної діяльності – професійно-рольовий тренінг – рефлексія події (керівник – доц. Попова Галина Вікторівна).
 • Соціальний веб у дії або Клас 2.0 на Україні. Метою майстер-класу стане освітлення на прикладі кейс-стадис деяких тенденцій E caths ІКТ-чутливої моделі освіти в рамках локального контексту. Основне завдання майстер-класу – з'ясування ефективності форм групової роботи студентів в парадигмальних рамках освіти 2.0 і вплив на неї ряду чинників: технологічного, гендерного, культурного. Як об'єкт семінару вибрана групова робота студентів (у варіанті «методу проектів») з використанням технологій веб-серверу 2.0, а його предметом стане демонстрація впливу культурного, технологічного і гендерного чинників на ефективність роботи студентів в групі з використанням елементів освіти 2.0. Передбачуваний результат: показати, що технології другого вебу (з їх «концептуальною націленістю» на спільну співпрацю і створення колективного інтелектуального продукту (контенту) сприяють розвитку навиків праці в гурті (команді), що є одним з базових професійних навиків майбутньої діяльності студентів у сфері менеджменту й економіки. Планується також продемонструвати, що групова робота в режимі онлайн з використанням технологій веб-серверу 2.0 згладжує гендерні і культурні відмінності і сприяє створенню гендерно- і культурно-чутливою моделей і форм навчання (керівники — проф. Горошко Олена Ігорівна, доц. Ларченко Вікторія Валеріївна).

Участь у тренінгах – за попереднім записом. Кількість учасників обмежена.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Науково-дослідна робота студентів як форма активізації навчального процесу

Методика активізації навчального процесу з питань інтегрованих технологій та забезпечення сталого розвитку регіону –наукові роботи та етапи їх проведення ( постановка завдання, відбір матеріалу, системний аналіз зібраного матеріалу, оформлення презентації з теми, що розробляється, представлення презентації перед аудиторією, проведення і участь в дискусії) на прикладі актуальних і проблемних тем регіонального значення, які пов’язані з майбутньою спеціальністю на основі базової вищої технічної освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр).

Керівники – проф. Рассоха Олексій Миколайович, доц. Черкашина Ганна Миколаївна.

_________________

Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» до 30.01.12 р.(із зазначенням майстерень та кількості учасників)

за телефонами:707-62-78; 707-61-74; 22-19

за адресою: 61002, м.Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПІ». Ректорськийкорпус, к. 3, методичний відділ.

E - mail : metodot @ mail . ru

Майстерня « Освіта та технології дистанційного навчання у 21 столітті буде проходити як вебінар з використанням http :// wiziq . com Реєстрація учасників майстерні за адресою http://dl.kharkiv.edu/mod/resource/view.php?id=10712

Пленарне засідання – 31 січня 2012 р. о 10 годині. 12 ауд. Ректорського корпусу. Робота майстерень за розкладом.

Участь у школі–семінарі безкоштовна

Остання зміна: четвер 12 Січень 2012 05:24